ศูนย์ภูมิวัฒนธรรมบีซู

BISU' GEO-CULTURAL CENTER

"จี่ต่าง อางเกิ่งอางกอ อางลีบอางลาว"

ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของชาวบีซู